Kapat

Yayın Politikası

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki “ Makale Yazım Kuralları ” üzerinden hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni:

A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 3 cm) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi makale sayfa sayısı ilk sayfadan son sayfaya 20 sayfa ile sınırlandırılmaktadır. Metin oluşturulurken, Microsoft Word programında paragraf metin kutusundan üst ve alt 6 nk olarak seçilmelidir. Satır aralığı 1.0 seçilmelidir.

Font Ailesi:

Palatino Linotype, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık:

Makale başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığının hemen altında İngilizce başlığına da yer verilmelidir.

Öz:

Makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin öz bölümü 150 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler:

Makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 3 en çok 5 anahtar kelime belirlenmelidir.

GİRİŞ

Araştırma probleminin yeterli bir arka planını sağlamak, çalışmanın amaçlarını ve önemini belirtilmelidir. Ayrıntılı bir literatür taramasından veya sonuçların verilmemeli.

YÖNTEM

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

BULGULAR

Araştırmada elde edilen bulgular çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular literatür ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır. Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır. Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.

Metin İçi Yazım Kuralları:

Makale gövdesini oluşturan metin bölümünde, birinci dereceden başlıklar BÜYÜK HARF ikinci derecede başlıklar küçük harf, üçüncü dereceden başlıklar küçük harf ve italik yazılmalıdır.

Makale gövdesini oluşturan metin bölümünde satır aralığı TEK olarak belirlenmelidir.

Makale gövdesi iki yana yasla seçilmelidir.

Metin gövdesi oluşturulurken tablo ya da şekillerin mümkün olduğunda sayfaya tam olarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Kaynakça:

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Kaynakça yazar soyadı ile alfabetik olarak düzenlenmelidir.

Tablo ve Şekiller:

Tablo başlıkları tablo üstünde, Şekil başlıkları ise şekil altında gösterilmelidir. Tablolar metin sınırlarına iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır. Şekiller çizildikten sonra dizgi aşamasında kaymaları engellemek için gruplandırılmalıdır. Tablo başlıkları ve metin 10 Punto. Tablo ve Numarası Koyu (Örn. Tablo 1.).

KAYNAKÇA ve ALINTI GÖSTERİM ÖRNEKLERİ

Kitap
Kaynakça Gösterimi:
 Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2016). İşletmelerde Halkla İlişkiler. (4. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Alıntı Gösterimi: (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2016:8)

Kitap İçi Bölüm
Kaynakça Gösterimi:
 Öztürk, Y. (2013). Destinasyon Tanımı ve Özellikleri, (Editör) Yeşiltaş, M.: Destinasyon Yönetimi içinde (ss.2-17) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Alıntı Gösterimi: (Öztürk, 2013:10)

Çeviri Kitap
Kaynakça Gösterimi:
 Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. (Çeviren, Alatlı, A.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
Alıntı Gösterimi: (Porter, 2015:312)

Tek Yazarlı Makale
Kaynakça Gösterimi:
 Öztürk, Y. (2001). Türkiye’ye Seyahat Edenlerin Beklentileri Odaklı Pazar Bölümlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2): 44-56.
Atıf gösterimi: (Öztürk, 2001:44)